HMS

HMS-plan for Ålesunds Seilforening (oktober 2021)

Ålesunds Seilforening har gjort en risikovurdering av oppgaver som utføres i foreningen, og nedenunder finner du vår beredskapsplan, avfallsplan samt risikovurdering senest gjennomgått oktober 2021.

Ålesunds Seilforening er underlagt Norges Seilforbund og Norges Idrettsforbund, og følger idrettens retningslinjer.

Retningslinjene finner du beskrevet her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/

Hensikten med denne beredskapsplan er å sikre at eventuelle uhell og katastrofer blir varslet de rette instanser og at skadeomfang minimeres.

Ved alle slike hendelser kan foreningens daglige leder kontaktes på tlf 480 33 306 i tillegg til varsling som beskrevet under.

Det skal fylles ut og sendes inn avviksrapport som kan lastes ned fra foreningens hjemmesider og finner lenke til nederst på denne siden.

 1. Ved brann skal brannvesenet straks varsles på tlf 110.
 2. Forsøk å slukke brannen med brannslukningsapparater som er utplassert i samtlige bygninger i Nørvevika. Det er satt opp selvlysende skilt ved apparatene.
 3. Ved brann på kjøkkene /ved gasskomfyr, skal CO2-apparat som står ved døren inn til kjøkkenet benyttes.
 4. Ved brann i båt i havnen, forsøk å fjerne omkringliggende båter så brannen ikke sprer seg, men vær forsiktig pga. eksplosjonsfare i propananlegg samt drivstofftanker om bord.
 1. Dersom det skulle skje ulykker med personskade, eller personer skulle få et illebefinnende, kan lege/sykehus kontaktes på legevakten, tlf 701 16 117, eller ved livstruende tilstander tlf 113.
 2. Ved forgiftning eller at noen har fått i seg farlig væske, skal alltid giftinformasjonen kontaktes for å rådspørres om korrekt behandling på tlf 225 91 300.
 3. Hjertestartere finnes flere plasser. En på Seilerhytta, en i Naustet, en foran garderober i Nørvevika og en ved hovedinngang klubblokaler. Førstehjelpsutstyr for å stanse blødninger og liknende, og også informasjonsbok om livreddende førstehjelp finnes i båthall 2 og i klubblokalet 2. etg.
 1. Ved eventuelle drukningsulykker eller mistanke om dette, kan Ålesunds politistasjon kontaktes på telefon tlf 701 18 700.
  Hjerte-/lungeredning må igangsettes umiddelbart, og pågå helt til politi/lege kommer. Ring også tlf 113 for å få veiledning av kyndig personell.
 2. Informasjonsbok om livreddende førstehjelp samt hjertestarter står sammen med førstehjelpsutstyr i foreningens lokaler.
 1. Ved akutt forurensing av olje eller drivstoff, kan brannvesenet kontaktes på tlf 70 16 32 00 eller tlf 110. De har oljelenser, absorpsjonsmidler etc.
 2. En oljeberedskapsveske (Zalo) er anskaffet av foreningen, for å gjøre førstehånds skadebegrensning, eller rydde opp i små utslipp. Denne står i verktøybua.
 3. Absorpsjonsmidler (miljøbark) er også anskaffet, og er lagret i foreningens vinsjehus. Denne skal strøs over forurensingen (på vann eller land) og vil da trekke til seg oljen. Vær obs på at barken lett kan trekke seg inn i båters kjølevannssystem og tette disse, så bark skal samles opp etter bruk og leveres på godkjent miljøstasjon.
 4. Produktark med instruksjon for bruk står i foreningens HMS-perm på foreningskontoret.

Avfallsplan for Ålesunds Seilforening (oktober 2021)

Ålesunds Seilforening er en idrettsforening underlagt Norges Seilforbund og Norges Idrettsforbund, og eier anlegget i Nørvevika med tilhørende småbåthavn og bygningsmasse. Foreningen eier også Seilerhytta på Gåsholmen, med gjestehavn.

Foreningens organisasjonsnummer er 981 979 885.

Hensikten med denne avfallsplanen er å sikre at foreningen og foreningens medlemmer håndterer avfall på en god og sikker måte og i henhold til forskriftene. Planen er utarbeidet og revidert i samråd med foreningens styre, brukere og ansatte.

Denne avfallsplanen inngår i den kommunale avfallsplanen for Ålesund kommune som skal godkjennes av Fylkesmannen hvert tredje år, senest i 2020.

Ålesunds Seilforening småbåthavn i Nørvevika har ca. 257 båtplasser til fritidsbåter i havnen, og plass til ca. 40 mindre båter på land. I tillegg kan det lagres noen få mindre båter i vinteropplag på land.

Båthavnen har ingen dedikerte gjestehavnplasser, men benytter ledige plasser i havnen som korttidsplasser for utleie.

Foreningens anlegg på Gåsholmen har ca. 20 gjesteplasser.

Foreningen har 1 heltidsansatt. Vi kan kontaktes via telefon eller e-post som beskrevet på våre websider, og det er foreningens daglige leder som er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av avfallsplanen.

 1. Foreningens husholdningsavfall samt søppel fra foreningens båter skal kastes i containerne som er plassert i foreningens miljøstasjon. Disse containerne tømmes ukentlig.
 2. Det er også utplassert egen plast- og glasscontainer på samme sted.

 

 1. Det bestilles en eller to containere i Nørvevika til foreningens vårdugnad, hvor også avfall fra Gåsholmen blir fraktet over og kastet i denne.
 2. Avfall som karakteriseres som farlig avfall, som for eksempel halvfulle bunnstoffbokser, olje/kjemikalier, batterier, elektriske apparater, kjøleskap etc. skal medlemmene selv levere til en miljøstasjon. Slikt avfall som oppstår etter foreningenes aktivitet/dugnader skal havnesjefen besørge levert til en miljøstasjon.
 1. Båtpuss skal i svært liten grad foregå i Nørvevika. Noen mindre båter kan tas på land og spyles/pusses. Ved puss av båter skal slipestøv samles opp ved for eksempel å legge plast under, eller ved å benytte industristøvsuger sammen med vakuumskrape/pussemaskin. Pussestøvet skal leveres til godkjent miljøstasjon av båteier selv.
 2. Båteier besørger selv for plast til å legge under båten ved pussing for oppsamling av pussestøv/skraping.
 3. Spillolje, brukt frostvæske etc. skal helles i egen dunk for spillolje som står i forenings miljøstasjon. Havnesjefen er ansvarlig for å få denne tømt hos Bunker Oil eller annen godkjent mottaker. 

Foreningens HMS- og avfallsplan ligger på foreningens nettsider. Medlemmer informeres via våre nyhetsbrev per e-post om våre HMS-krav og avfallsplan i forkant av sesong og ved inngåelse av nye leieforhold.

Innspill av forslag til endringer og forbedringer av vår avfallsplan kan sendes inn på e-post til dagligleder@aasf.no eller ved å benytte vårt avviksskjema nederst på denne siden. Vi vil kontakte forslagsstiller for en dialog rundt innspillet. Vi vil videre ta dette med ansvarlige styremedlem i foreningen, og lagre en kopi av innspillet og vurderingen/endringen i vår HMS-perm på foreningskontoret.

Risikovurdering for Ålesunds Seilforening (oktober 2021)

​​Hensikten med denne risikovurdering er å belyse oppgaver som utføres hos Ålesunds Seilforening, og hvilke mulige farer disse oppgavene medfører, og på denne måten unngå skader og uhell.

 1. Båtene skal hvert år gjennomgås før sesongen startes, og tilfredsstille gjeldende krav. De skal ikke lenger godkjennes av Sjøfartsdirektoratet, men disse kan komme og inspisere at gjeldende krav og regler følges.
 2. Driften av båtene skal gjøres av godkjente båtførere med godkjent sertifisering/utsjekk.
 3. Gassen har en del dispensasjoner fra enkelte krav, og fører skal til enhver tid sørge for at gjeldende krav og regler blir fulgt.
 4. Det står en perm med gjeldende sertifiseringer etc. på foreningens kontor merket «Foreningens båter».
 1. Kranene skal kun benyttes av personer med gyldig kompetansebevis for foreningens kraner.
 2. Kranene samt løfteutstyr skal ha fulgt pålagte godkjenningsrutiner og være godkjent og sertifisert.
 3. Det er viktig at ingen oppholder seg under hengende last, eller innenfor kranenes arbeidsområde.
 4. Det står kranbøker med gjeldende sertifiseringer etc. på foreningens kontor for hver kran.
 1. Ved reparasjonsarbeider av brygger og bygninger er det viktig at de som utfører dette arbeidet har godkjente sertifikater for det arbeidet/utstyret som skal utføres, for eksempel sveisesertifikat dersom sveisearbeider skal utføres, og at man benytter verneutstyr, som for eksempel sveisemaske og hansker.
 2. Ved arbeider i havnen med for eksempel flytting av utriggere, kontroll av kjettinger etc, bør man dessuten være 2 personer, slik at en kan hjelpe til dersom noe skulle tilstøte den andre. Ved slikt arbeid skal de som er i båt/bryggetraktoren ha på seg godkjent redningsvest.
 1. Ved eventuelle drukningsulykker eller mistanke om dette, kan Ålesunds politistasjon kontaktes på tlf 701 18 700. Hjerte-/lungeredning må igangsettes umiddelbart, og pågå helt til politi/lege kommer. Ring også tlf 113 for å få veiledning av kyndig personell.
 2. Informasjonsbok om livreddende førstehjelp står sammen med hjertestarter og førstehjelpsutstyr i foreningens lokaler.
 3. Foreningens følgebåter skal kun benyttes av godkjent personell, og de som er ombord skal alltid ha på redningsvest.
 4. Arrangører av trening, kurs og regattaer tilbys også gratis førstehjelp og livreddingskurs etter avtale med daglig leder.
 5. Det skal fremvises politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Oversikt over dette skal holdes på foreningens kontor.
 1. Ålesunds Seilforening har ca. 257 båtplasser i båthavnen, og de fleste båter har motorer om bord, som utgjør en viss forurensningsfare. Foreningen har derfor kontaktet Ålesund kommune, renholdsetaten, og fått utplassert en Miljøstasjon hvor foreningens avfall plasseres. Dette blir jevnlig tømt og levert til Bingsa etter avtale om dette.
 2. Det er anskaffet absorpsjonsmidler til bruk ved eventuelt oljesøl fra båter i havnen, og det er lagt ut informasjon på foreningens hjemmesider om rutiner ved eventuelle ulykker, og registrering av avvik.
 3. Båter som ligger på land om vinteren, og som pusses og klargjøres på våren vil kunne forurense dersom bunnstoffet ikke blir samlet inn og levert til miljøstasjonen. Informasjon om og rutiner for dette er også sendt alle med båt på land, og ligger på foreningens hjemmesider.
 4. Ved avholdelse av foreningens Sankthansfeiring på Gåsholmen med Sankthansbål, skal det holdes streng kontroll med hva som legges til bålet, slik at ikke plast, impregnerte materialer etc. blir lagt dit, men kastet i containeren under foreningens vårdugnad.

Ved eventuelle avvik fra foreningens rutiner, skal dette rapporteres på dette skjema, og arkiveres på foreningens kontor med beskrivelse om hvordan avviket er videre behandlet og tiltak som er gjort for å forhindre dette for fremtiden.

Dersom det er punkter eller rutiner i disse instrukser som du mener bør endres eller kan forbedres, setter vi stor pris på om du sender oss en e-post om dette til dagligleder@aasf.no så vi kan oppdatere og forbedre disse.